Wanneer is de volgende infosessie?

We groeperen graag de infoavonden en de instroom van nieuwe kandidaten in de groep. Daarom zal de volgende infoavond pas plaatsvinden in oktober 2024. In tussentijd kan je op de hoogte blijven van de gebeurtenissen via de nieuwsbrief.

Schrijf je zeker in via het tabblad: IK WIL COHOUSEN IN 'T KLOOSTER. 

Algemeen

Wat houdt cohousing in?

Cohousing of samenhuizen betekent dat bewoners uit verschillende gezinnen en met verschillende achtergronden in bepaalde mate met elkaar samenleven. Elke bewoner huurt een private woning maar kan daarbovenop ook gebruik maken van een aantal gemeenschappelijke ruimtes.

’t Klooster heeft vooral als doel om het buurtgevoel van een traditionele dorpskern te herstellen en sociale verbinding tussen bewoners te stimuleren, met aandacht voor het individueel welzijn en wederzijds respect. Bovendien krijgt elke bewoner de mogelijkheid om zijn of haar eigen ideeën te lanceren en te realiseren en zo een steentje bij te dragen aan de gemeenschap. 

Zo willen we een fijne thuis creëren en alle bewoners de kans geven om deel uit te maken van een gemeenschap, waarbij solidariteit en respect voor elkaar en de leefomgeving centraal staan.

Woningen

Welke woningen worden er precies gebouwd?

Er worden in totaal 26 huureenheden gecreëerd, verdeeld over het hoofdgebouw, het bakhuis en het bijgebouw.

Hoofdgebouw:

 • 3 studio’s (waarvan 2 gelijkvloers)
 • 13 appartementen met één slaapkamer (waarvan 4 gelijkvloers)
 • 3 appartementen met twee slaapkamers (waarvan 1 gelijkvloers)
 • 1 appartement met drie slaapkamers

Bijgebouw:

 • 2 huizen met twee slaapkamers
 • 1 huis met één slaapkamer

Bakhuis:

 • 3 huizen met twee slaapkamers
Wie komt in aanmerking om hier te wonen?

Om te kunnen wonen in ’t Klooster, moeten de huurders voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn voor sociale huur.

Kort samengevat zijn er 5 voorwaarden:

 • Eigendomsvoorwaarde: men mag geen woning of bouwgrond bezitten;
 • Inkomensvoorwaarde: de inkomsten mogen niet hoger liggen dan een vastgelegd plafond;
 • Middelentoets: je mag vermogen hebben dat hoger ligtt dan een vastgelegd plafond;
 • Ingeschreven zijn in het Belgische bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • Meerderjarig zijn of ontvoogd minderjarig of zelfstandig wonen met begeleiding door een erkende dienst of OCMW.

Je moet aan deze voorwaarden voldoen op het moment dat we je een woonunit gaan toewijzen, dus een 3-tal maanden voor verhuis. Mensen die vandaag dus nog niet volledig aan de voorwaarden voldoen, kunnen wel deelnemen aan de info/- en werksessies. 

Hoeveel bedraagt de huurprijs van de woningen?

De huur wordt berekend volgens de sociale huurwetgeving. Dat wil zeggen dat de hoogte van de huurprijs in belangrijke mate afhankelijk is van het inkomen van de huurder. Er is dus geen vaste huurprijs per woning. Je kan via onze dienst wonen je vermoedelijke huurprijs laten berekenen. 

Bovenop de huurprijs komen de huurlasten. Huurlasten zijn bijvoorbeeld het onderhoud van de verwarmingsketel, lift, energiegebruik van gemeenschappelijke delen, brandveiligheid, …  Het bedrag huurlasten kunnen we op dit moment nog niet bepalen, omdat er aantal zaken zijn die door de bewoners zelf gedaan kunnen worden. In dat geval hoeven er dus geen huurlasten in rekening moeten gebracht worden (bv. poetsen van de gangen). Er zijn ook huurlasten die enkel van toepassing zullen zijn voor bewoners van het hoofdgebouw (onderhoud zonneboilers voor sanitair warm water), of net enkel voor de bewoners van het bijgebouw en bakhuis (bv. onderhoud cv ketels). We vermoeden dat de huurlasten ongeveer €100,00 per maand zullen bedragen.

Wat is inbegrepen in de huurprijs?

In de huurprijs is het gebruik van de privé-woning en het gebruik + verbruik van de gemeenschappelijke delen inbegrepen. Kosten voor gas, elektriciteit, water, internetaansluiting, afvalophaling, … zijn niet inbegrepen in de huurprijs.

Hoe ziet de privé-woning er uit? 

Elke woongelegenheid beschikt over zijn eigen leefruimte met kitchenette, badkamer en slaapnis of slaapkamer(s). Op die manier is ieders privacy gegarandeerd. Een aansluiting voor een wasmachine en droogkast is bijvoorbeeld niet voorzien, deze activiteit zal men dus in een van de gemeenschappelijke delen kunnen uitvoeren. 

Iedere deelnemer aan de werksessies krijgt in een werkmap de plannen van ’t Klooster.

Toewijzing

Ben ik zeker van een woning als ik deelneem aan de werksessies?

Neen, binnen een project van cohousing is het van het grootste belang dat er een bewonersgroep wordt samengesteld van mensen die allemaal de juiste ingesteldheid hebben om te gaan cohousen. De datum van inschrijving is niet het enige criterium. Je kan hieronder in de tekst meer infomatie vinden over de toewijzingsregels. 

We weten op dit moment niet hoeveel mensen er uiteindelijk zullen instappen in het project. Mogelijk is het aantal kandidaten hoger dan het aantal woningen. Het is aan de bewonersgroep om hier een scenario voor op te maken.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Tijdens de werksessies is de groep met een voorstel tot toewijzing gekomen, dat op de Raad van Bestuur van De Noorderkempen in november 2023 goedgekeurd werd. Als 1ste in de procedure van toewijzing worden de kandidaten uitgenodigd zich in te schrijven voor een sociale woning. De inschrijvingsvoorwaarden worden bekeken en als de kandidaat voldoet, kan hij/ zij zich inschrijven. Vervolgens wordt er gekeken naar welke woningen of appartementen beschikbaar zijn. Tussen de beschikbare units wordt er gekeken naar de rationele bezetting. Dit wilt zeggen dat iemand die alleen in het klooster komt wonen recht heeft op een appartement of woning met 1 slaapkamer en een koppel met kind recht heeft op een unit met 2 slaapkamers. 

Enkel kandidaten die kunnen aantonen dat er op regelmatige basis logees komen, kunnen aanspraak maken op een 2de slaapkamer in het kader van de rationele bezetting. Deze voorrang kan enkel gegeven worden als dit geen gevolgen heeft voor gezinnen die op zich al voldoen aan de rationele bezetting. 

Na de bezettingsgraad wordt er gekeken naar de periode van deelname aan de groepsvorming. En aansluitend kan de inzet tijdens deze groepsvorming ook bepalend zijn voor de rangorde voor toewijzing. Mochten er na deze stappen toch 2 kandidaten dezelfde unit wensen én gelijk aan de criteria voldoen, dan zal er door de groepsbegeleider een gesprek voorzien worden. Indien dat gesprek geen aanvaardbaar resultaat oplevert zal er overgegaan worden tot loting. 

Kan ik een woning met een extra slaapkamer kiezen?

In eerste instantie wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling en wordt op basis daarvan gekeken hoeveel slaapkamers men nodig heeft. Zo heeft een alleenstaande of een koppel zonder kinderen, recht op een studio of woongelegenheid met één slaapkamer. Een gezin met één kind, heeft recht op twee slaapkamers, enz.

We houden wel rekening met kinderen in co-ouderschap. Zij hebben natuurlijk ook recht op een kamer. Mocht de gelegenheid zich voordoen dat er appartementen of woningen met meerdere kamers over zijn op het moment van toewijzing, dan kunnen grootouders of mensen die regelmatig logees krijgen hier aanspraak op maken. 

Tegen wanneer weet ik of ik er kan gaan wonen?

Tot hiertoe verlopen de werken volgens plan en voorzien we de eerste bewoning in oktober 2024. De kandidaten die al lang de groepsvorming mee volgen weten sinds eind 2023 welke unit voor hen wordt voorbehouden. De kandidaten die later dan september 2023 instromen zullen eerst enkele groepssessies mee volgen alvorens de knoop tot definitieve bewoning door te hakken. Elke kandidaat kan aangeven welke unit zijn/ haar voorkeur geniet op basis van enkele kenmerken. We proberen per persoon enkele voorstellen te kunnen doen. 

Ik ben al ingeschreven als kandidaat-huurder bij De Noorderkempen. Krijg ik nu voorrang?

Neen, de mensen die zich inschrijven voor de vorming van de bewonersgroep, beginnen allemaal vanaf nul. De eventuele wachttijd die je al hebt doorlopen, telt niet mee in de beoordeling of toewijzing van een woning binnen ’t Klooster. 

Werksessies

Wat is het doel van de werksessies?

Via de werksessies willen we drie zaken bereiken.

Enerzijds willen we mensen duidelijk informeren over wat cohousing precies inhoudt, zodat men niet alleen de voordelen ervaart, maar ook bewust is van de mogelijke valkuilen.  Op die manier kan iedereen zich er hopelijk een goed beeld van vormen om dan voor zichzelf uit te maken of ze zich daarin zien passen en verder willen deelnemen.

Anderzijds willen we ervoor zorgen dat de mogelijke bewoners elkaar beter leren kennen, wat toch niet onbelangrijk is als men in zekere zin gaat samenwonen.  Dit doen we aan de hand van groepsgesprekken, gezamenlijke activiteiten, denkoefeningen rond het cohousen, …

En ten slotte zijn er heel wat beslissingen die vanuit de groep moeten genomen worden. Het is de groep die er gaat wonen dus zij moeten het eens worden over het aantal gemeenschappelijke activiteiten, het onderhoud van algemene delen, afspraken rond het gebruik van de schuur maar ook hoe de toewijzing van de woningen zal verlopen en welke procedure er eerlijk is tegenover iemand die zich niet aan de interne regels houdt. De werksessies zijn een zeer belangrijk proces in de groepsvorming en het afsprakenkader dat van de cohousing een warme thuis zal maken.

Ik kan een keer niet naar de werksessie komen, is dit erg?

Aanwezigheden worden genoteerd, maar zijn zeker niet de doorslaggevende factor. Niet iedereen zal zich telkens kunnen of willen vrij maken om deel te nemen aan de werksessies. Het is vooral de manier waarop men zich integreert in de groep door betrokkenheid en engagement te tonen, dat belangrijk is. Als leidraad voorzien we hier een engagementsverklaring. 

Ik durf niet goed spreken in groep, is dit dan wel iets voor mij?

Dat hoeft zeker geen probleem te zijn. Iemand die niet graag in groep spreekt, kan zich men zijn/haar andere talenten wel heel goed integreren en zo een belangrijke schakel vormen in de ketting.

Hoe maken we goede afspraken rond het onderhouden van gemeenschappelijke ruimtes, het uitnodigen van familie of vrienden, huisdieren,…?

Afspraken hierrond zullen opgemaakt worden tijdens de werksessies, het is dus wel belangrijk voor de uiteindelijke samenleving dat je in de werksessies je stem laat gelden. 

Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van het cohousen houdt?

Ook dit is een onderwerp dat tijdens de werksessies zal besproken worden. Het is aan de bewonersgroep om een procedure op te maken die dan gevolgd kan worden. Op die manier weten alle betrokken partijen wat de volgende stappen zijn. Als blijkt dat er geen mogelijke oplossing is, kan een opzeg volgen.